Vessel:      
             
  Voy:        
             
  Blno:      
             
  ContNo:      
             
  Vessel:  
       
  Voy:  
       
  Blno:  
       
  Telex:  
       
  Isflag: